Trajnimi për Sigurinë në Punë per gjithë stafin ne IFM në kuadër të projektit IPA 2

Instituti i Mjekësisë Ligjore me mbështetjen e projektit IPA II “Mbështetje e mëtutjeshme për mjekësinë ligjore në Kosovë” vazhdon zbatimin e sistemit të menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (SSHP). Si një nga aktivitetet jetike në zbatimin e sistemit të menaxhimit të SSHP është përfshirja e punonjësve në proces dhe krijimi i një mjedisi gjithëpërfshirës të sigurt të punës. Eksperti për siguri në punë Dr. Trajçe Velkovski ka mbajtur trajnime për Sigurinë në Punë në Institutin e Mjekësisë Ligjore më 03.06.2022, 08.06.2022 dhe 09.06.2022. Pothuajse të gjithë punonjësit e IFM ishin të pranishëm në trajnimet që na dhanë një pasqyrë të qartë për ndërgjegjësimin e tyre dhe domosdoshmërinë e trajnimit dhe rëndësinë e sigurisë në vendin e tyre të punës.

Gjatë trajnimeve të gjitha rregulloret përkatëse sipas ligjit nr. 04/l-161 Ligji për siguri dhe shëndet në punë Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 22/14 qershor 2013, Prishtinë, iu prezantuan pjesëmarrësve dhe ata kanë përmbushur të gjitha të drejtat dhe obligimet e tyre me këtë ligj. Rregulloret e prezantuara janë zgjedhur sipas vlerësimit të rrezikut dhe rreziqeve të identifikuara në pozitat e punës: Rregullorja (MPMS) nr.03/2017 për parandalimin nga lëndimet e mprehta në vendet e punës në sektorin spitalor dhe shëndetësor, Rregullorja (MPMS) nr. .02/2016 për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale në vendin e punës, Rregullorja (MPMS) nr.01//2020 për ndryshimin e plotësimit të rregullores (MPMS) nr.04/2014 për sigurinë minimale dhe kërkesat shëndetësore për vendin e punës, rregullorja (MPMS) nr.10/2017 për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit të punonjësve nga rreziqet që lidhen me agjentët kimikë në punë, rregullorja (MPMS) nr.05/2017 për mbrojtjen e punëtorëve nga rreziqet që lidhen me ekspozimin. ndaj agjentëve biologjikë në punë dhe të tjera.

Trajnimet u organizuan me një ndërveprim të plotë të pjesëmarrësve dhe pati shumë diskutime në lidhje me sigurinë e tyre dhe rreziqet aktuale të identifikuara në vendin e tyre të punës. Të pranishmëve iu prezantuan një sërë strategjish për zbutjen e rreziqeve dhe u analizuan mundësitë e aplikimit të tyre në vendin e tyre të punës për të krijuar një mjedis pune më të sigurt. Para pjesëmarrësve u prezantuan edhe parimet ergonomike dhe ushtrimet ergonomike pasi çrregullimet muskuloskeletore u zbuluan si një rrezik shumë i zakonshëm për stafin administrativ dhe joadministrativ. Eksperti i Sigurisë në Punë e thekson parandalimin si një nga aktivitetet më të rëndësishme për të krijuar një mjedis më të sigurt përmes masave të ndryshme parandaluese.