Statistikat e Institutit të Mjekësisë Ligjore në lidhje me dhunën seksuale

 Broshurë e Statistikave të dhunës seksuale në Republikën e Kosovës nga Instituti  i Mjekësisë Ligjore. 

Broshura_IML