Organizaciona Struktura

Odsek za Sudsku Medicinu se sastoji od tri divizije :

  • Divizija za sudsku medicinu
  • Divizija za istraživanja i izgadnju kapaciteta
  • Divizija za identifikaciju, Koordinaciju i Podršku

Kao i opšte usluge i logistika

Svaka od ovih divizija je organizovana u posebnim sektorima

sosr