Informacije o Institut za Sudsku Medicinu

Misija

Institut za sudsku medicinu ima za cilj da pruža medicinske forenzičke usluge u skladu sa najboljom evropskom praksom prateći međunarodne standarde kako bi mogao da bude prepoznatljiv partner u daljoj evropeizaciji Kosova. Unapređenje forenzičke službe u ISO akreditaciju garantovaće poštovanje standarda za najbolju medicinsku praksu u obavljanju obdukcija i laboratorijskih analiza.Deo misije je razvoj i uspostavljanje sistema akreditacije za forenzičke laboratorije u okviru instituta, kao i uspostavljanje „ukupnog okvira kvaliteta“ za sve odeljenja instituta, koji će pružiti poverenje u rezultate obdukcija i laboratorijskih analiza, odnosno pristup međunarodnim šemama za uzajamno priznavanje sertifikata o kalibraciji, izveštaja stručnjaka, kao i sertifikata o osposobljenosti osoblja. Međunarodno priznavanje rezultata obdukcija i veštačenja takođe će omogućiti međunarodni prenos dokaza i krivični postupak. 

Vizija

 Poštujući sve etičke i profesionalne operativne standarde na ISM, ISM će učestvovati u ukupnom kvalitetu vladavine zakona, što će dalje povećati nivo poverenja zajednice. Ostvarivanjem dosledno efikasnog i delotvornog rada instituta u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom medicinskom praksom sa dobro razvijenom organizacionom strukturom koja je uspostavljena prema savremenim forenzičkim standardima, forenzički procesi u ISM-u će ponuditi transparentnost, profesionalnu raspodelu radnih zadataka , lanac čuvanja dokumenata i dokaza sa strogo definisanim hijerarhijskim sistemom koji će biti primeran i inspirativan za institucije sektora pravde na Kosovu.

Ciljevi 

Strateški ciljevi su razrađeni kroz specifične ciljeve kroz koje se sistem uspostavljanja strategije operacionalizuje. Institut za sudsku medicinu pruža profesionalne forenzičke usluge u skladu sa evropskim standardima, bez obzira na rasu, pol i veru. Akreditacija forenzičkih laboratorija prema međunarodnim standardima (ISO) prioritetni je cilj Instituta za sudsku medicinu²

Naše vrednosti 

Institut za sudsku medicinu deli ključne vrednosti koje govore o našoj posvećenosti javnoj službi i ogledaju se u našim akcijama. Naše vrednosti su integrisane i vode naše aktivnosti i odluke. Podstičemo praktičnu primenu ovih osnovnih vrednosti kroz kulturu koju stvaramo, posao koji radimo i usluge koje pružamo. Naše vrednosti uključuju:

1)Jedna od naših osnovnih vrednosti su nezavisnost i poverljivost koji su osnova naših radnih procesa, timskog rada i profesionalnosti;

2)Integritet, jer se sećamo da je traganje za istinom, poštenjem i nepristrasnošću kamen temeljac našeg rada;

3)Transparentnost i profesionalnost u cilju povećanja naučnog integriteta i smanjenja sukoba interesa i

4)Kvalitet kako bismo pružili kvalitet u svom radu, pružajući tačne rezultate na vreme i koristeći najbolje odgovarajuću tehnologiju i metode.