Informacije o Institut za Sudsku Medicinu

MISIJA

Uloga i Misija ISM potiće u ulozi i misiju Ministarstva Pravde koja između ostalog ima funkciju i odgovornost za vršenje zadataka za pitanja koja se odnose na Sudsku Medicinu.
Institut za Sudsku Medicinu je odgovoran za upravljanje i održavanje usluga Sudske Medicine zasnovano na međunarodno priznatim standardima i najboljim evropskim praksama za obezbeđivanje usluga sudske medicine, nastavu, istraživanje i usluge podrške za porodice nestalih lica

ISTORIJA

Usluge Sudske Medicine na Kosovu započete su 1963 godine u podrumu stare Opšte Bolnice u Prištini, u okviru Službe za Anatomiju i Patologiju (danas Klinika Hirurgije), kada su se po prvi put na organizovan način vršile Sudsko-Medicinske-obdukcije i Anatomska Patologija

Osnivanjem Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Prištini, u ranim 70-im godinama prošlog veka, ova usluga se transformiše u Institut za Sudsku Medicinu u okviru Fakulteta, koji je služio za obavljanje autopsija sudske medicine, podizanje profesionalnih kadrova i za naučni rad.

Posle Juna 1999 godine, sa završetkom rata na Kosovu, izbilo je na površinu pitanje nestalih lica i bila je hitna potreba da se bavimo ovim pitanjem. Mnoge misije iz raznih zemalja radile su na Kosovo, baveći se ovim pitanjem uz IML.

U Junu 2002 godine je osnovana Kancelarija za Nestala Lica i Sudsku Medicinu u okviru Institut za Pravosuđe – UNMIK, koja je imala dvostruki mandat; sudbinu nestalih lica i pružanje jednog sistema sudske medicine na Kosovu zasnovanim na evropskim standardima. KNLSM je funksionirala us Institut za Sudsku Medicinu (Ministarstvo Zdravstva).

Tokom 2009 godine osnivano je Institut za Sudsku Medicinu koja objedinjava u jednoj Instituciji u okviru Ministarstva Pravde, Institut za Sudsku Medicinu i Kancelariju za Nestala Lica i Sudsku Medicinu.

Institut za Sudsku Medicinu osnovano je Zakonom za Institut Sudske Medicine, Zakon Br.03/L – 137, u Jun 2009 godine, u okviru Ministarstva Pravde. Ovaj zakon objedinjuje Institut za Sudsku Medicinu (u okviru Ministarstva Zdravlja) i Kancelariju za Nestala Lica i Sudsku Medicinu (u okviru Ministarstva Pravde), uspostavljanjem Institut za Sudsku Medicinu, kao nadležnog državnog organa odgovornog za obezbeđivanje eksperiza Sudske Medicine, medicinske istrage o smrti  uključujući i ekshumacije posmrtnih ostataka izazvanih ratom na Kosovu i vraćanje posmrtnih ostataka njihovim porodicama, takođe uspostavlja strukturu, ovlašćenja i odgovornosti Odeljenja za Sudsku Medicinu

Na osnovu ovog zakona, Institut za Sudsku Medicinu je odgovoran za upravljanje i održavanje sistema sudske medicine  zasnovano na međunarodno priznatim standardima i najboljim evropskim praksama za pružanje usluga sudske medicine, nastavu i usluge podrške za porodice nestalih lica

Dok je uređenje procedura za sprovođenje ekzaminacija sudske medicine na Institut za Sudsku Medicinu urađeno sa Zakonom o Sudskoj Medicini, Zakon br.03 / L – 187, u Februaru 2010.