Informata për Institutin e Mjekësisë Ligjore

MISIONI

Roli dhe misioni i IML-së buron në rolin dhe misionin e Ministrisë së Drejtësisë e cila pos tjerash ka edhe funksionin dhe përgjegjësitë për ushtrimin e përgjegjësive për çështjet që kanë të bëjnë me mjekësinë ligjore.

Instituti i Mjekësisë Ligjore është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve mjeko-ligjore bazuar në standardet e njohura ndërkombëtare dhe praktikat më të mira Evropiane për të siguruar shërbime mjeko ligjore, mësimdhënie, hulumtime dhe shërbime përkrahëse për familjet e personave të zhdukur.

HISTORIKU

Shërbimet Mjeko Ligjore në Kosovë e kanë fillin në vitin 1963, në bodrumin e ndërtesës së vjetër të Spitalit të Përgjithshëm të Prishtinës, në kuadër të Shërbimit të Anatomisë dhe Patologjisë (sot Klinika e Kirurgjisë), kur për herë të parë në mënyrë të organizuar kryhen autopsi mjeko ligjore dhe anatomo patologjike.

Me themelimin e Fakultetit të Mjekësisë në kuadër të Universitetit të Prishtinës, në fillimin e viteve ’70 te shekullit te kaluar, ky shërbim transformohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në kuadër të këtij fakulteti, i cili shërbente për kryerjen e autopsive mjeko ligjore, ngritjen profesionale të kuadrove dhe për punë shkencore.

Pas qershorit të vitit 1999, me perfundimin e luftës në Kosovë, doli në sipërfaqe qështja e personave të pagjetur dhe ishte nevojë imediate marrja me këtë qështje. Shumë misione nga shtete të ndryshme vepruan në Kosovë, duke u marrur me këtë qështje krahas IML-se.

Në qershor të vitit 2002, u krijua Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore në kuadër të Institutit të Drejtësisë-UNMIK, e cila kishte mandat të dyfishtë; zbardhjen e fatit të personave të pagjetur dhe sigurimin e një sistemi mjeko ligjor në Kosovë sipas standardeve evropiane. ZPZhML funksionte krahas Institutit të Mjekësisë Ligjore (Ministria e Shëndetësisë).

Në vitin 2009, u themelua Instituti i Mjekësisë Ligjore, duke unifikuar në një institucion në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Zyrën për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore.

Instituti i Mjekesise Ligjore eshte i themeluar me Ligjin per Institutin e Mjekesise Ligjore, Ligji Nr.03/L-137, në qershor 2009, ne kuader te Ministrise se Drejtesise. Ky ligj shkrin Institutin e Mjekesise Ligjore (ne kuader te Ministrise se Shendetesise) dhe Zyren per Persona te Zhdukur dhe Mjekesi Ligjore (ne kuader te ministrise se Drejtesise),  duke themeluar Institutin e Mjekesise Ligjore, si organ publik kompetent, përgjegjës për të siguruar eksperizë mjeko ligjore, hetime mjekësore mbi vdekjen përfshirë edhe zhvarrosjen e mbetjeve mortore të shkaktuar si pasojë e luftës në Kosovë dhe kthimin e mbetjeve mortore tek familjet e tyre, gjithashtu percakton strukturen, kompetencat dhe pergjegjesite e Institutit te Mjekesise Ligjore.

Bazuar në këtë ligj Instituti i Mjekësisë Ligjore është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemit mjeko ligjor bazuar në standardet e njohura ndërkombëtare dhe praktikat më të mira Europiane për të siguruar shërbime mjeko ligjore, mësimdhënie dhe shërbime përkrahëse për familjet e personave të pagjetur.

Ndërsa rregullimi i procedurës për kryerjen ekzaminimeve mjeko ligjore në Institutin e Mjekesise Ligjore është bërë me Ligjin për Mjekësi Ligjore, Ligji Nr.03/L-187, në shkurt 2010.