Projekti IML dhe IPA 2 inicuan zbatimin e sistemit të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë në IML

  • Instituti i Mjekësisë Ligjore me mbështetjen e projektit IPA II “Mbështetje e mëtutjeshme për mjekësinë ligjore në Kosovë” ka iniciuar zbatimin e sistemit të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë. Jasmina Çaloska dhe Trajçe Velkovski janë angazhuar dy ekspertë të sigurisë në punë, të cilët në periudhën në vijim do ta zbatojnë sistemin e sigurisë dhe shëndetit në punë në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Menaxhmenti i Institutit të Mjekësisë Ligjore është plotësisht i përkushtuar dhe mbështetës në zbatimin e sistemit të menaxhimit të OHS dhe bërjen e një ambienti pune më të mirë, më të sigurt dhe më të përshtatshëm për punonjësit. Ky angazhim pasohet nga stafi i IML-së që është treguar me praninë e tyre në takimin fillestar për zbatimin e sistemit të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë, në të cilin ekspertët e shëndetit dhe sigurisë kanë prezantuar planin e tyre të misionit dhe aktivitetet që vijojnë:
  • Trajnim me punonjësit e mundshëm (përfaqësues IML) për mbështetje në zbatimin dhe qëndrueshmërinë e sistemit të sigurisë dhe shëndetit në punë.
  • Mbledhja e të dhënave, informacioni i përgjithshëm, përshkrimi i procesit teknologjik dhe i punës, regjistrimi i organizimit të punës
  • Përzgjedhja e metodologjisë më të përshtatshme të vlerësimit të rrezikut,
  • Intervistë me punonjësit për identifikimin e rreziqeve dhe dëmeve dhe përcaktimin e pasojave shëndetësore;
  • Vlerësimi i rrezikut ndaj rreziqeve të identifikuara, me strategji të përshtatshme për menaxhimin e rrezikut
  • Matja (me pajisje profesionale dhe të kalibruar/akredituar) të mikroklimës dhe kushteve të ndriçimit, zhurmës në çdo vend pune.
  • Hartimi i Planit të Evakuimit Emergjent
  • Zbatimi i trajnimit për SSHP për çdo punonjës

 

Zbatimi i sistemit të menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (SSHP) përfshin më shumë sesa thjesht programin tuaj të shëndetit dhe sigurisë. Ai përfshin politikat, sistemet, standardet dhe të dhënat e shëndetit dhe sigurisë, dhe përfshin përfshirjen e aktiviteteve dhe programeve të shëndetit dhe sigurisë në procese të tjera të biznesit. Pasja e një sistemi efektiv menaxhimi përmirëson aftësinë institucionale për të identifikuar vazhdimisht rreziqet dhe për të kontrolluar rreziqet në vendet e punës. Me zbatimin e sistemit të menaxhimit të SSHP, IML siguron një mjedis pune më të sigurt dhe më të shëndetshëm për punonjësit e saj.