Komiteti i 10-te Drejtues i Projektit IPA 2

Më 13 qershor 2022, u mbajt Takimi i 10-te i Komitetit Drejtues të projektit IPA2 “Mbështetje e mëtutjeshme për Mjekësinë Ligjore në Kosovë 2018 / 394-429”. Pjesëmarrësit diskutuan aktivitetet e realizuara gjatë tre muajve të kaluar, si dhe iniciativat e planifikuara për tremujorin e ardhshëm. Ekipi i projektit së bashku me përfaqësuesit e IFM vazhduan të punojnë me vendosmëri dhe përkushtim të madh, duke tejkaluar shumë sfida administrative dhe organizative që dalin nga situata aktuale dhe që ndikojnë në zbatimin normal të projektit.

Në tremujorin e kaluar janë kryer aktivitete të shumta si forcimi i kapaciteteve të laboratorit toksikologjik përmes zbatimit të standardit ISO17025: 2017, kryerja e vlerësimit të rrezikut për shëndetin dhe sigurinë e punonjësve në Institutin e Mjekësisë Ligjore, si dhe plotësimi i faza e parë e personalizimit të Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve dhe Menaxhimit të Mjekësisë Ligjore (FCMS). Gjithashtu, është miratuar Strategjia Zhvillimore e IFM-së, si dhe Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë. Si segment i rëndësishëm i punës së mjekëve mjeko-ligjorë në IFM është miratuar edhe Udhëzimi Administrativ për autopsitë mjeko-juridike dhe procedurat përkatëse. Në tremujorin e ardhshëm fokusi do të jetë në funksionalizimin e fazës së dytë të zhvillimit të sistemit FCMS, si dhe në forcimin e kapaciteteve të IFM deri në akreditimin përfundimtar të laboratorit toksikologjik.