IPA 2014 – Jačanje i Modernizacija usluga Sudske Medicine na Kosovu

Projekat “Jačanje i Modernizacija usluga Sudske Medicine na Kosovu” okuplja nacionalne i međunarodne eksperte za sudsku medicinu i toksikologiju, antropologiju, arheologiju i srodnih disciplina.

Kroz ovaj projekat Ministarstvo Pravde ima za cilj jačanje pravnih usluga u Odeljenju za Sudsku Medicinu (OSM) pod svoju upravu. Rad se koncentriše na razvoj tehničkih i ljudskih kapaciteta, takođe i jačanje administrativne strukture na OSM. Projekat pomaže Odeljenje da postane potpuno operativan i primeni Evropske i međunarodne standarde kao i najbolje prakse u svom radu.

Unapređenje institucionalne saradnje na nacionalnom nivou pored učešća OSM u mrežama EU za sudsku medicinu i naućnu zajednicu sudkske medicine, su važni delovi aktivnosti. Pristup međunarodnim bazama podataka, elektronskim bibliotekama i elektronskim časopisima garantuje ažurirane informacije brzog razvoja u metodama sudske medicine. Nabavka nove opreme i sredstava, uključujući IT opremu za osoblje, će poboljšati uslove rada i smanjiti u budućnosti ugrožavanje zaštite zdravlja i bezbednosti.

Započeta je realizacija sveobuhvatnog programa obuke u okviru projekta u junu 2014. Obuka je uglavnom namenjena osoblju DFM, ali je takođe otvorena za druge aktere u sistemu usluga sudske medicine na Kosovu. Obuka je dobro primljena od strane lokalnih stručnjaka. Program obuke je dizajniran imajući u vidu buduće izazove kada će zadaci EULEX‘a biti predati OSM.

Podizanje svesti o pitanjima koja se odnose na sudsku medicinu među svim akterima, kao i među medijima i javnosti je jedan od ciljeva projekta. Konferencija visokog nivoa “Nestala Lica – put napred”, održan 8. Septembra, 2015, okupila je međunarodno priznate stručnjake sudske medicine, koji imaju dugo i veliko iskustvo u istragama u brojnim zemljama.

Projektom rukovodi Kancelarija EU na Kosovu i finansiran je kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), kojim EU podržava reforme u zemljama proširenja uz finansijsku i tehničku pomoć. IPA fondovi izgrade kapacitete zemalja tokom procesa pristupanja, što dovodi do progresivnih, pozitivnih kretanja u regionu. Ovaj projekat podržava opšte sprovođenje zakona i transparentan pravni sistem i nastavlja pomoć EU na Kosovu u jačanju institucionalnih kapaciteta u sektoru vladavine prava.

Brosura IPA 2014