Grupi punues në kuadër te Institutit për Mjekësisën Ligjore ka përfunduar Udhëzimin Administrativ për Autopsi Mjeko Ligjore

Grupi punues në kuadër te Institutit për Mjekësisën Ligjore dhe me përkrahjen e Projektit IPA-2, ka përfunduar Udhëzimin Administrativ për Autopsi Mjeko Ligjore, ne kuadër te plotësimit te standardeve ligjore qe kane te bëjnë me Autopsinë Mjeko Ligjore dhe si obligim i dalur nga Kodi i Procedurës Penale

Ky Udhëzim Administrativ i është dërguar Ministres se Drejtësisë Znj. Albulena Haxhiu për aprovim.

Ne këtë mënyrë Instituti për Mjekësinë Ligjore pajiset edhe me një Udhëzim Administrativ aq te nevojshëm për kryerjen e punëve rreth autopsisë Mjeko Ligjore. Ne këtë kuadër puna është duke vazhduar edhe me grupet tjera punuese për plotësimin e kuadrit ligjor dhe plotësimin e standardeve te nevojshme mjeko ligjore.