JAČANJE E MODERNIZACIJA USLUGA SUDSKE MEDICINE NA KOSOVU

REZIME PROJEKTA

Projekat “Jačanje i Modernizacija usluga Sudske Medicine na Kosovu” okuplja nacionalne i međunarodne eksperte za sudsku medicinu i toksikologiju, antropologiju, arheologiju i srodnih disciplina.

Kroz ovaj projekat Ministarstvo Pravde ima za cilj jačanje pravnih usluga u Institut za Sudsku Medicinu (ISM) pod svoju upravu. Rad se koncentriše na razvoj tehničkih i ljudskih kapaciteta, takođe i jačanje administrativne strukture na ISM. Projekat pomaže Institut da postane potpuno operativan i primeni Evropske i međunarodne standarde kao i najbolje prakse u svom radu.

Unapređenje institucionalne saradnje na nacionalnom nivou pored učešća ISM u mrežama EU za sudsku medicinu i naućnu zajednicu sudkske medicine, su važni delovi aktivnosti. Pristup međunarodnim bazama podataka, elektronskim bibliotekama i elektronskim časopisima garantuje ažurirane informacije brzog razvoja u metodama sudske medicine. Nabavka nove opreme i sredstava, uključujući IT opremu za osoblje, će poboljšati uslove rada i smanjiti u budućnosti ugrožavanje zaštite zdravlja i bezbednosti.

Započeta je realizacija sveobuhvatnog programa obuke u okviru projekta u junu 2014. Obuka je uglavnom namenjena osoblju ISM, ali je takođe otvorena za druge aktere u sistemu usluga sudske medicine na Kosovu. Obuka je dobro primljena od strane lokalnih stručnjaka. Program obuke je dizajniran imajući u vidu buduće izazove kada će zadaci EULEX‘a biti predati ISM.

Podizanje svesti o pitanjima koja se odnose na sudsku medicinu među svim akterima, kao i među medijima i javnosti je jedan od ciljeva projekta. Konferencija visokog nivoa “Nestala Lica – put napred”, održan 8. Septembra, 2015, okupila je međunarodno priznate stručnjake sudske medicine, koji imaju dugo i veliko iskustvo u istragama u brojnim zemljama.

Projektom rukovodi Kancelarija EU na Kosovu i finansiran je kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), kojim EU podržava reforme u zemljama proširenja uz finansijsku i tehničku pomoć. IPA fondovi izgrade kapacitete zemalja tokom procesa pristupanja, što dovodi do progresivnih, pozitivnih kretanja u regionu. Ovaj projekat podržava opšte sprovođenje zakona i transparentan pravni sistem i nastavlja pomoć EU na Kosovu u jačanju institucionalnih kapaciteta u sektoru vladavine prava.

INFORMACIJE O PROJEKTU

IME   Jačanje i modernizacija usluga Sudske Medicine na Kosovu
TRAJANJE   36 meseci,  počevši od 10 Februara 2014
VREDNOST   999,970 Evra
ImplementIRA   Državni institut za zdravstvo i socijalnu zaštitu (THL) i Univerzitet iz Helsinkija

, Finska

KORISNICI   Ministarstvo Pravde,

Institut za Sudsku Medicinu (ISM)

LOKACIJA AKTIVNOSTI   Priština,  širom Kosova
CILJEVI   Da se podrže Kosovske vlasti da ojačaju vladavinu prava daljom podrškom opšteg sprovođenja zakona i transparentnog sistema pravosuđa, sa posebnim fokusom na usluge sudske medicine.

Jačanje i modernizovanje usluga sudske medicine na ISM, uključujući rad na pronalaženju nestalih osoba povećavanjem stručnih, tehničkih i administrativnih kapaciteta.

ReZULTATI   1.ISM ima potpuno operativnu administrativnu i organizacionu strukturu koja pruža pravne usluge i istražnu pomoć širom Kosova na profesionalan i efikasan način;

2.Osoblje ISM je u stanju da pruži forenzičke usluge kao što je definisano u zakonodavstvu;

3.Sudije, tužioci, branioci, policija i civilno društvo doprinose poboljšanju kvaliteta sudske medicine na Kosovu;

4.ISM je deo forenzičkih mreža i zajednice EU.

GLAVNE AKTIVNOSTI   Sveobuhvatna obuka i izgradnja kapaciteta za osoblje ISM;

Upoznavanje sa međunarodno priznatim standardima, preporukama i

najboljim praksama sudske medicine;

Unapređenje nacionalne i regionalne saradnje za sudsku medicinu.

KRAJNJI KORISNICI   Osoblje ISM, Kosovska policija, sudije i tužioci , zdravstvene ustanove, porodice žrtava / nestalih lica u tokom oružanog sukoba na Kosovu i neposredno nakon.
KONTAKTI   Kancelarija Evropske Unije na Kosovu

Mr RAFAEL NIEVERGELT Task Manager

e-mail: rafael.nievergelt@eeas.europa.eu

tel: + 381 38 513 1212

    Kancelarija Projekta na Kosovu

Dr. SINIKKA SALO, Team Leader

e-mail: sinikka.salo@thl.fi

tel: + 386 49 166 062

 

THL sedište u Finskoj

Mr JUHA RUMPUNEN, Project Director

e-mail: juha.rumpunen@thl.fi

tel: +358 29 524 7258