EU PROJEKTI NA KOSOVU

Dalja podrška sudskoj medicini na Kosovu (2018 / 394-429)

Kosovo je potencijalni kandidat za Evropsku uniju koja je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) u oktobru 2015. SSP pruža sveobuhvatan okvir za poboljšani politički dijalog i ekonomske odnose između Kosova i EU. Ima direktne implikacije na sektor pravosuđa postavljanjem prioriteta na polju pravde, slobode i sigurnosti, fokusirajući se na sprovođenje vladavine zakona, sprečavanje i borbu protiv korupcije, podržavajući zapošljavanje i obuku kvalifikovanog osoblja u pravosudnom sistemu.

EU već nekoliko godina doprinosi jačanju vladavine zakona na Kosovu. Projekat “Dalja podrška sudskoj medicini na Kosovu”, je nastavak ove podrške povećanjem kapaciteta i sposobnosti Instituta za Sudsku Medicinu (ISM) u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima. Aktivnosti ovog projekta usklađene su sa strategijama Ministarstva pravde i akcionim planovima. Saradnja i koordinacija sa nizom institucija: EULEX; Kosovska policija, uključujući Kosovsku agenciju za forenziku; Naglašavaće se tužilaštva i sudovi kako bi se osigurao razvoj zajedničkih postupaka, najboljih praksi i standarda.

Projekat “Dalja podrška sudskoj medicini na Kosovu” finansira se kroz IPA program Evropske unije za Kosovo, a sprovode ga Expertise&Advisors (Francuska), u konzorcijumu sa Univerzitetom u Splitu – Odeljenje za forenzičke nauke (Hrvatska), Agencia Consulting Limited (VB) i Sustainable Criminal Justice Solutions (SCJS) Communiti Interest Compani Limited (VB).

Projekat je započeo 4. februara 2018. i treba da se završi do 4. avgusta 2022.

Projekat se sastoji od tri usko povezane komponente:

1: Organizaciona komponenta

2: Komponenta za izgradnju kapaciteta

3: Komponenta saradnje

Opšti cilj

 Podržati kosovske vlasti u jačanju vladavine zakona daljom podrškom opštem sprovođenju zakona i transparentnom pravosudnom sistemu, sa fokusom na usluge sudske medicine.

Specifični cilj 

• Usluge u Institutu za sudsku medicinu, uključujući Operaciju nestalih osoba, ojačane su i modernizovane jačanjem njegovih tehničkih i administrativnih kapaciteta.

• Poboljšana je međuinstitucionalna saradnja, kapaciteti i efikasnost u oblasti sudske medicine i usluga ukupnom pravosudnom sistemu. 

Očekivani rezultati 

• Institut je u mogućnosti da pruža nezavisne forenzičke usluge na transparentan, profesionalan i efikasan način u skladu sa evropskim standardima;

• Uspostavljeni su i primenjeni postupci o tome kako Institut sarađuje, izveštava i razmenjuje informacije sa drugim institucijama, kao što su tužilaštvo, sudstvo, Kosovska forenzička agencija, Kosovska policija, Vladina komisija za nestala lica, kao i medicinska zajednica;

• Izgrađeni su i / ili poboljšani kapaciteti osoblja Instituta, ali i drugih institucija gde je to relevantno, u oblasti arheologije, antropologije, toksikologije, forenzičke biohemije, biologije i nestalih lica;

• Akreditovana toksikološka laboratorija u okviru Instituta za sudsku medicinu;

• Ojačana saradnja između Instituta za sudsku medicinu, sudija, tužilaca, saveta odbrane, policije i civilnog društva kako bi se osigurala potpuna primena zakonskog i proceduralnog okvira i podizanje svesti;

• Ojačana saradnja sa inostranim institucijama za sudsku medicinu i njihovim mrežama.

 Korisnici 

Primarni korisnik je Institut za sudsku medicinu, nekadašnje Odeljenje za sudsku medicinu, pri Ministarstvu pravde. Sekundarni korisnici su Ministarstvo pravde, Kosovska policija, sudovi, sudije i tužioci, Kosovska forenzička agencija, zdravstvene službe, porodice žrtava / nestalih lica i druge relevantne zainteresovane strane.

 Lokacija 

Kancelarije projekta nalaze se u zgradi ISM u Prištini.

 Tim Projekta Pr. Dr Slobodan Oklevski – vođa tima (oklevski@ipa2-ifm.net) 

Pr. Dr Slobodan Oklevski iz R. Severne Makedonije ima preko dve decenije profesionalnog iskustva u oblasti krivičnog pravosuđa, sprovođenja zakona i forenzičkih nauka. Iskusan je vođa tima i analitičar poslovnih procesa u brojnim forenzičkim projektima, posebno u ENFSI, Delegaciji Evropske unije, Ministarstvu unutrašnjih poslova itd. Takođe ima 13 godina iskustva u obrazovanju na različitim univerzitetima kao vanredni profesor u oblasti kriminalistike i kriminologije. Iskustvo ima u razvoju i primeni Forenzičkog sistema za upravljanje predmetima i dokazima i tehnički stručnjak za akreditaciju ISO17025 / 2017. Kao vođa tima, njegova uloga je da osigura da je IFM pripremljen za akreditaciju u skladu sa ISO 17025/2017 standardom. 

Prof. Dr Zlatko Jakjovski – ključni ekspert 2 (zlatko@ipa2-ifm.net) 

Prof. dr Zlatko Jakjovski, iz R. Severne Makedonija ima više od dve decenije profesionalnog iskustva u oblasti sudske medicine i sudske genetike. Dr Jakjovski je redovni profesor sudske medicine i medicinske deontologije na Medicinskom fakultetu Univeriteta “Ss. Cyril and Methodius”, u Skoplju, Severna Makedonija.Doktor Jakjovski je deo projektnog tima kao ključni stručnjak 2 od jula 2019. Pruža suštinsku i sveobuhvatnu podršku u sprovođenju projektnih aktivnosti, posebno u pogledu podrške ISM-u u njegovom profesionalnom unapređivanju u oblasti sudske medicine , laboratorijskih analiza, pomoć u postupku akreditacije, profesionalno izveštavanje drugim institucijama (tj. sudovima) i druga slična pitanja izgradnje kapaciteta. 

Gezim Plakolli – Menadžer kancelarije projekte (gezim@ipa2-ifm.net

Gospodin Plakolli zadužen je za svakodnevno upravljanje projektnom kancelarijom i pomaže projektnom timu u organizaciji ne-ključnih ekspertskih misija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel icon

Tel: 038 200 18 555


Fax: 038 200 18 543

address icon

Institut za Sudsku Medicinu,
UCCK, Pristina.

mail icon

info@mjekesialigjore-ks.com


www.md.rks-gov.net

fcb icon tw icon google icon
eu icon

Dizajn i razvoj sajta su podržani od Projekta koji finansira EU a rukovodi Kancelarija EU na Kosovu i sprovodi Expertise-Advisors, u konzorcijumu sa Univerzitetom Splita, Odeljenje Nauka Sudske Medicine, Agencia Consulting Limited, i Sustainable Criminal Justice Solutions Community Interest Company Limited