Departamenti i mjekësisë ligjore

Departamenti i mjekësisë ligjore është i organizuar në dy divizione kryesore të cilat janë Divizioni për Divizioni për Autopsi Mjeko Ligjore dhe Ekzaminim Klinik Mjeko Ligjor dhe Divizioni për personat e zhdukur

 Departamenti i mjekësisë ligjore

 Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Mjekësi Ligjore janë:

  • Planifikimi, koordinimi i punës dhe komunikimi brenda Departamentit;
  • Zbatimi dhe mirëmbajtja e sistemit për menaxhimin e cilësisë;
  • Zbatimi i masave të sigurisë dhe mbrojtjes në punë si dhe ofrimi i kushteve cilësore të punës për punonjësit;
  • Përgatitja dhe zbatimi i metodologjisë unike, mënyrës së punës dhe prioriteteve të punës të përcaktuara nga Drejtori i Përgjithshëm;
  • Planifikon buxhetin, materialin harxhues dhe materiale të tjera për nevoja të Departamentit;
  • Planifikon aktivitete në përmirësimin e përformancës së stafit nëpërmjet motivimit dhe zhvillimit të planeve të trajnimit.