Departamenti për Mbështetje Mjeko Ligjore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Mbështetje Mjeko Ligjore janë:

  •  Menaxhon dhe mirëmban informatat për burimet njerëzore të Institutit, asiston menaxhmentin në organizimin e brendshëm, ofron mbështetje administrative, logjistikë dhe të shërbimeve të teknologjisë informative;
  •  Koordinon aktivitetet në morg dhe dhomën për ruajtjen e dëshmive;
  •  Siguron zbatimin e procedurave për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit të kualifikuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
  •  Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të Institutit;
  •  Koordinon zbatimin me kohë të detyrimeve financiare të Institutit;
  •  Mirëmban pajisjet e teknologjisë informative dhe ofron shërbime të teknologjisë informative;
  •  Menaxhon sistemin e arkivit dhe dokumentet e brendshme të Institutit;
  •  Ofron shërbime logjistike, menaxhon dhe mirëmban hapësirat e punës për Institutin.