Departamenti për Laboratore Mjeko Ligjore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Laboratore Mjeko Ligjore janë:

  • Planifikimi, koordinimi i punës dhe komunikimi brenda Drejtorisë;
  • Zbatimi dhe mirëmbajtja e sistemit për menaxhimin e cilësisë;
  • Zbatimin i masave të sigurisë dhe mbrojtjes në punë dhe ofrimi i kushteve cilësore të punës për punonjësit;
  • Përgatitja dhe zbatimi i metodologjisë unike, mënyrës së punës dhe prioriteteve të punës të përcaktuara nga Drejtori i Institutit dhe Menaxheri i Cilësisë;
  • Planifikon buxhetin, materialin harxhues si dhe materiale të tjera për nevoja të drejtoratit;
  • Planifikon aktivitete në përmirësimin e përformancës së stafit nëpërmjet motivimit dhe zhvillimit të planeve të trajnimit.