Divizija za Sudsku Medicinu

Divizija je organizovana u Sektor za Egzaminacije Sudske Medicine i Sektor za Laboratorije Sudske Medicine.
Više  »

Divizija za Istraživanje i Izgradnju Kapaciteta

Divizija je organizovana u Sektor za Treninge i Specijalizacije Sudske Medicine i Sektor za Akreditacije i Sertifikacije & Istraživanje i Statistiku.
Više  »

Odsek za Identifikaciju, Koordinaciju i Podršku

Divizija je organizovana u Sektor za Antropologiju i Arheologiju Sudske Medicine i Sektor za podršku porodicama.
Više  »

Administracija

Administracija je organizovana da ponudi usluge za divizije unutar odeljenja. Ona ima dve glavne usluge: Opšte usluge i Logistika.
Više  »

Informacije o Odeljenju za Sudsku Medicinu

Uloga i misija OSM potice unutar uloge i misije Ministarstva Pravde koja ima između ostalog i funkciju i odgovornost za vršenje zadataka za pitanja koja se odnose sudsku medicine.

Odsek za Sudsku Medicinu u okviru Ministarstva Pravde je odgovoran za upravljanje i održavanje usluga sudske medicine na osnovu međunarodno priznatih standarda i najboljih evropskih praksa da bi se obezbedile usluge sudske medicine, podučavanje i usluge podrške za porodice nestalih lica. Više  »

News Image Ministar pravde, gđa Dhurata Hoxha primio izveštaj o napretku za IPA...

Ministar pravde, gđa Dhurata Hoxha primio izveštaj o napretku za IPA- projekta “Jačanje i modernizaciju službe sudske midicine na Kosovu”. Vođa tima, dr Sinikka Salo i direktor projekta Juha Rumpunen opisali su aktivnosti uključujući obuku visokog kvaliteta, razvoj tehničkih kapaciteta, kao i jačanje administrativnih struktura na ISM. Ministar Hoxha ceni međunarodnu saradnju u cilju jačanja […] Više  »

Novi zakon o sudsku medicinu stupa na snagu

Pravni i proceduralni okvir za sudsku medicinu na Kosovu je obnovljen. Zakon Br. 05/ L060 na Sudsku Medicinu je stupio na snagu 20. aprila, 2016. Cilj zakona je da reguliše postupak za obavljanje medicinsko zakonske preglede, uspostavljanje i aktivnosti Instituta za sudsku medicinu. Ovim zakonom je osnovan Institut za sudsku medicinu (ISM) kao centralni organ […] Više  »