Divizioni për Mjekësi Ligjore

Divizioni është i organizuar në Sektorin e Ekzaminimeve Mjeko Ligjore dhe Sektorin e Laboratorëve Mjeko Ligjorë.
Lexo më shumë  »

Divizioni për Hulumtime dhe Ndërtimin e Kapaciteteve

Divizioni është i organizuar në Sektorin e Trajnimeve dhe Specializimeve Mjeko Ligjore dhe Sektorin për Akreditim e Certifikim & Hulumtime e Statistika.
Lexo më shumë  »

Divizioni për Identifikim, Koordinim dhe Përkrahje

Divizioni është i organizuar në Sektorin për Antropologji e Arkeologji Mjeko Ligjore dhe Sektorin për Mbështetjen e Familjeve.
Lexo më shumë  »

Administrata

Administrata është e organizuar që të ofroj shërbime për divizionet në kuadër të departamentit. Janë dy shërbime kryesore: Shërbimet e Përgjithshme dhe Logjistika.
Lexo më shumë  »

Informata për Institutin e Mjekësisë Ligjore

Roli dhe misioni i DML-së buron në rolin dhe misionin e Ministrisë së Drejtësisë e cila pos tjerash ka edhe funksionin dhe përgjegjësitë për ushtrimin e përgjegjësive për çështjet që kanë të bëjnë me mjekësinë ligjore.

Departamenti i Mjekësisë Ligjore në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve mjeko-ligjore bazuar në standardet e njohura ndërkombëtare dhe praktikat më të mira Evropiane për të siguruar shërbime mjeko ligjore, mësimdhënie dhe shërbime përkrahëse për familjet e personave të zhdukur. Lexo më shumë  »

Ma thuaj me kohë

Instituti i Mjekësisë Ligjore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, të mbështetur financiarisht nga EULEX, kanë organizuar fushatën vetëdijësuese të titulluar “MA THUAJ ME KOHË”, e cila ka për synim informimin e publikut lidhur me ruajtjen e provave biologjike te rastet e dhunës seksuale. Me datë 09.09.2019 është mbajtur tryeza e rrumbullakët me Institucionet relevante […] Lexo më shumë  »