Divizioni për Mjekësi Ligjore

Divizioni është i organizuar në Sektorin e Ekzaminimeve Mjeko Ligjore dhe Sektorin e Laboratorëve Mjeko Ligjorë.
Lexo më shumë  »

Divizioni për Hulumtime dhe Ndërtimin e Kapaciteteve

Divizioni është i organizuar në Sektorin e Trajnimeve dhe Specializimeve Mjeko Ligjore dhe Sektorin për Akreditim e Certifikim & Hulumtime e Statistika.
Lexo më shumë  »

Divizioni për Identifikim, Koordinim dhe Përkrahje

Divizioni është i organizuar në Sektorin për Antropologji e Arkeologji Mjeko Ligjore dhe Sektorin për Mbështetjen e Familjeve.
Lexo më shumë  »

Administrata

Administrata është e organizuar që të ofroj shërbime për divizionet në kuadër të departamentit. Janë dy shërbime kryesore: Shërbimet e Përgjithshme dhe Logjistika.
Lexo më shumë  »

Informata për Departamentin i Mjekësisë Ligjore

Roli dhe misioni i DML-së buron në rolin dhe misionin e Ministrisë së Drejtësisë e cila pos tjerash ka edhe funksionin dhe përgjegjësitë për ushtrimin e përgjegjësive për çështjet që kanë të bëjnë me mjekësinë ligjore.

Departamenti i Mjekësisë Ligjore në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve mjeko-ligjore bazuar në standardet e njohura ndërkombëtare dhe praktikat më të mira Evropiane për të siguruar shërbime mjeko ligjore, mësimdhënie dhe shërbime përkrahëse për familjet e personave të zhdukur. Lexo më shumë  »

Ligji i ri për Mjekësi Ligjore ka hyrë në fuqi

Korniza ligjore dhe procedurale për mjekësinë ligjore në Kosovë është përtërirë. Ligji Nr.05/L060 për Mjekësi Ligjore hyri në fuqi më 20 prill 2016. Qëllimi i këtij ligji është që të rregullojë procedurën për kryerjen e ekzaminimeve mjeko ligjore, themelimin dhe veprimtarinë e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Me këtë ligj u krijua Instituti i Mjekësisë Ligjore […] Lexo më shumë  »

IML e mbështetur nga IPA-projekti; Takimi i 10-të i Komitetit Drejtu...

Në takimin e dhjetë të Komitetit Drejtues të IPA-projektit “Fuqizimi dhe modernizimi i shërbimeve të mjekësisë ligjore në Kosovë” u diskutua në lidhje me nevojat e mëtejshme të IML. Dy çështje të rëndësishme u prezantuan: mbështetje të mëtejshme për të rritur kapacitetet njerëzore për të mbështetur punën në laborator për toksikologji dhe mbështetjen e mëtejshme […] Lexo më shumë  »