Divizioni për Mjekësi Ligjore

Divizioni është i organizuar në Sektorin e Ekzaminimeve Mjeko Ligjore dhe Sektorin e Laboratorëve Mjeko Ligjorë.
Lexo më shumë  »

Divizioni për Hulumtime dhe Ndërtimin e Kapaciteteve

Divizioni është i organizuar në Sektorin e Trajnimeve dhe Specializimeve Mjeko Ligjore dhe Sektorin për Akreditim e Certifikim & Hulumtime e Statistika.
Lexo më shumë  »

Divizioni për Identifikim, Koordinim dhe Përkrahje

Divizioni është i organizuar në Sektorin për Antropologji e Arkeologji Mjeko Ligjore dhe Sektorin për Mbështetjen e Familjeve.
Lexo më shumë  »

Administrata

Administrata është e organizuar që të ofroj shërbime për divizionet në kuadër të departamentit. Janë dy shërbime kryesore: Shërbimet e Përgjithshme dhe Logjistika.
Lexo më shumë  »

Informata për Departamentin i Mjekësisë Ligjore

Roli dhe misioni i DML-së buron në rolin dhe misionin e Ministrisë së Drejtësisë e cila pos tjerash ka edhe funksionin dhe përgjegjësitë për ushtrimin e përgjegjësive për çështjet që kanë të bëjnë me mjekësinë ligjore.

Departamenti i Mjekësisë Ligjore në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve mjeko-ligjore bazuar në standardet e njohura ndërkombëtare dhe praktikat më të mira Evropiane për të siguruar shërbime mjeko ligjore, mësimdhënie dhe shërbime përkrahëse për familjet e personave të zhdukur. Lexo më shumë  »

Ministri Kuçi pranoi raportin mbi Shërbimet Mjeko -Ligjore

Ministri i Drejtësisë, Prof. Hajredin Kuçi ka pranuar një raport nga Dr. Sinikka Salo mbi progresin e projektit të financuar nga BE-ja, projekti IPA “Fuqizimi dhe modernizimi i shërbimeve të mjekësisë ligjore në Kosovë”. Përmes këtij projekti, Ministria e Drejtësisë ka për qëllim fuqizimin e sundimit të zbatimit të ligjit dhe sistemit gjyqësor transparent, me […] Lexo më shumë  »

Pajisjet e reja për DML me financim të BE

Gjatë vitit 2015, Departamenti i Mjekësisë Ligjore ka pranuar shumë pajisje të reja të siguruara nga zyra e BE në Kosovë, Projekti IPA “Fuqizimi dhe Modernizimi i Shërbimeve të Mjekësisë Ligjore në Kosovë”. Furnizimi përbëhej nga pajisjet e reja të IT – dhe pajisjet e zyrës si dhe pajisje për Laboratorët e Mjekësisë Ligjore, morgun, […] Lexo më shumë  »